Історія кафедри

          

З 1.09.2021 року кафедру перейменовано на кафедру Комп’ютерних наук та інформаційних технологій (КНІТ).

Завідувач кафедри КНІТ з 1.09.2021 року - к.ф.-м.н. Ольховська Олена Володимирівна.

Кафедра КНІТ є випусковою кафедрою зі спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" галузь знань 12 "Інформаційні технології" та здійснює випуск бакалаврів і магістрів  за спеціальністю "Комп'ютерні науки".

Кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики: 15 років


Професор, доктор ф.-м.н. О.О. Ємець (фото Ю. Мар‘їна)


Колектив кафедри у 2009 році


Колектив кафедри в 2013 році.


Колектив кафедри у 2019 році

В 2012 році викладачі кафедри кандидати  фізико-математичних наук  Парфьонова Тетяна Олександрівна, Ємець Олександра Олегівна, Черненко Оксана Олексіїівна отримали вчені звання доцентів.

В 2016 р. доцент кафедри ММСІ, к.ф.-м.н., доц., Ємець Олександра Олегівна отримала іменну стипендії міського голови для молодих учених Полтави!

В 2016 р. викладачі кафедри ММСІ, к.ф.-м.н. Чілікіна Тетяна Василівна та к.ф.-м.н. Ольховський Дмитро Миколаєвич отримали вчені звання доцентів!


Після вручення дипломів доцентів:  Т.О. Парфьонова, О.О.  Ємець, О.О. Черненко

Наукова школа «Комбінаторна оптимізація та інформаційні технології»

 1. На кафедрі ММСІ плідно функціонує наукова школа «Комбінаторна оптимізації та інформаційні технології», яку очолює проф., д.ф.-м.н. Ємець О. О.
 2. Під його керівництвом захистили дисертації кандидата фізико-математичних наук 13 вчених (в тому числі доцент кафедри Парфьонова Т.О. та керівник сектору дистанційного навчання ПУЕТ Ольховська О.В.).
 3. В рамках школи захистили дисертації доценти кафедри Ольховський Д.М., Чілікіна Т.В., Олексійчук Ю.Ф. (керівник – проф., к.ф.-м.н. Ємець Є.М.) та під керівництвом д.ф.-м.н., проф. Донця Г.П. з Інституту кібернетики НАНУ – доцент кафедри Ємець Ол-ра О.

Зараз в аспірантурі кафедри вчиться Поляков І.М. (керівник – проф., д.ф.-м.н. Ємець О.О).

Наукова школа Ємець Є.М.

Список держбюджетних тем кафедри ММСІ

 1. №213/04   «Евклідова комбінаторна оптимізація».
 2. №275/08 «Розвиток теорії методів комбінаторної оптимізації» (№ДР 0109U007659).
 3. №331/12 «Теорія і методи комбінаторної оптимізації для нечітких множин» (№ДР 0111U007595).
 4. №313/13 «Системний аналіз та моделювання еколого-економічних систем» (№ДР 0111U007596).
 5. №455/17 «Оптимізація на комбінаторних многогранниках і множинах: дослідження та інформаційні технології».


Колектив вчених, що отримав Державну премію за цикл праць «Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій розв’язування задач оптимізації, обробки та захисту інформації»   30 листопада 2009р. Указ президента №979/2009 (другий справа – О.О. Ємець)

Список захищених кандидатських дисертацій

2005 р.

2007р.

2009 р.

2010 р.

2012 р.

2014 р.

2015 р.

Кафедра ММСІ проводить плідну науково-дослідну роботу, результати якої викладено, зокрема, в 10-ти монографіях. 4 з яких в «Науковій думці»

 1. Стоян Ю.Г. Оптимізація на полірозміщеннях: теорія та методи: монографія / Ю.Г. Стоян, О.О. Ємець, Є.М. Ємець. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – 103 с. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/ handle/123456789/376. (ISBN 996-797-27-9).
 2. Ємець О.О. Задачі комбінаторної оптимізації з дробово-лінійними функціями / Ємець О.О., Колєчкіна Л.М. – К.: Наук. думка, 2005. – 117 с. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/ handle/123456789/474. (ISBN 996-00-0601-2, 6,4 др. акр.).
 3. Ємець О.О. Задачі оптимізації на полікомбінаторних множинах: властивості та розв’язування: Монографія / О.О. Ємець, О.В. Роскладка. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. – 129 с. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/377. (ISBN 996-7971-39-2, 9,0 др. арк.).
 4. Ємець О.О. Системний аналіз інноваційної діяльності на підприємствах газовидобувної галузі України / О. О. Ємець, В. П. Світалка. – К.: Наук. думка, 2008. – 202 с. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/472. (ISBN 978-966-0845-7, 12,6 др. акр.).
 5. Емец О. А. Комбинаторная оптимизация на размещениях / О.А. Емец, Т.Н. Барболина. – К.: Наук. думка, 2008. – 159 с. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/473. (ISBN 978-966-00-0865-1, 10,0 др. акр.).
 6. Емец О. А. Оптимизация на полиперестановках / О.А. Емец, Н.Г. Романова. – К.: Наук. думка, 2010. – 105 с. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/474. (ISBN 978-966-00-1081-9, 6,5 др. акр.).
 7. Ємець О. О. Розв’язування задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах: монографія / О. О. Ємець, Ол-ра О. Ємець. – Полтава: ПУЕТ, 2011. – 239 с. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/352. (ISBN 978-966-184-144-3; 14,9 др. арк.).
 8. Ємець О.О. Транспортні задачі комбінаторного типу: властивості, розв’язування, узагальнення: монографія / О. О. Ємець, Т.О. Парфьонова. – Полтава: ПУЕТ, 2011. – 174 с. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/353. (ISBN 978-966-184-146-7
 9. Ємець О. О. Моделі евклідової комбінаторної оптимізації: монографія / О. О. Ємець, О.О. Черненко. – Полтава: ПУЕТ, 2011. – 204 с. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/handle/ 123456789/354. (ISBN 978-966-184-147-4; 12,8 др. арк.).
 10. Емец О.А. Оптимизация дробно-линейных функций на размещениях: монография / О.А Емец, О.А. Черненко. – К.: Наук. думка, 2011. – 154 с. – Режим доступу: http://dspace.uccu.org.ua/ handle/123456789/467. (ISBN 978-966-00-1246-2, 9,7 др. арк.).

Результати наукових досліджень, викладацький досвід реалізується в великій кількості методичної та навчальної літератури. Найсоліднішими з них – це посібники з грифом МОН та ВЗО.

Це такі праці:

 1. Роскладка А.А. Архітектура ЕОМ: навч. посібник / А.А. Роскладка. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 135 с. ISBN 978-966-7971-84-7.
 2. Роскладка О. В. Чисельні методи: навч. посібник / О. В. Роскладка. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 165 с. ISBN 966-7971-85-4.
 3. Ємець О. О. Дискретна математика: навч. посібник / О. О. Ємець, Т. О. Парфьонова. – 2-ге вид., доп. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 287 с.  
 4. Ємець О. О. Методи оптимізації та дослідження операцій [Електронний ресурс]: навчально-методичний посібник за кредитно-модульною організацією навчального процесу / О. О.  Ємець, Т. О. Парфьонова. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 492 с.
 5. Рогоза М. Є. Системи підтримки прийняття рішень: навч. посіб. / М. Є. Рогоза, О. О. Ємець, Є. М. Ємець. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 328 с. (з грифом МОН). ISBN 978-966-184-213-6. 19,1 д.а.
 6. Ємець Є. М. Основи Інтернет: навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни студентами напряму підготовки 6.040302 «Інформатика» ПУЕТ / Є. М. Ємець, Ол-ра О. Ємець; за заг. ред. д. ф.-м. н., проф. О. О. Ємця. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 237 с.
 7. Ємець Є. М. Комп'ютерна графіка: навч. посібник / Є. М. Ємець, Ол-ра Ємець. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 297 с. ISBN 978-966-184-243-3. 

Результати роботи школи відображаються в наукових публікаціях авторів, які читаються та цитуються іншими вченими.

Наукові публікації кафедри

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Всьо-го

Статті

5

6

5

7

6

18

6

25

24

15

6

19

12

12

4

170

в т.ч. в Scopus

1

1

1

4

2

13

3

13

8

6

3

3

3

3

2

66

Тези

12

9

9

6

14

23

48

51

42

28

53

43

25

26

17

406

Завідувач кафедри ММСІ, д.ф.-м.н., проф. Ємець Олег Олексійович має найвищі в Полтавському регіоні показники цитованості за системою Google Scholar! Станом на перше травня 2019 р. він має індекс Гірша рівний 20 – це найкращий результат серед всіх вчених Полтавської області! Високі результати цитованості праць Ємця О.О. дозволили ПУЕТ – єдиному з Полтавського регіону – увійти до списку ВНЗ та наукових установ, що мають вчених з індексом Гірша рівним і більшим за 20. Індекс Гірша ≥20 серед українських вчених має лише 1% дослідників!

Науково-методична база Scopus реєструє наукові публікації світового рівня. Вчені кафедри мають такі науково-метричні показники в цій базі:

 1. Ємець О.О., завідувач, д.ф.-м.н., проф. – 60 статей, індекс Гірша – 5, загальна кількість цитувань – 122;
 2. Ємець Ол-ра О., доцент, к.ф.-м.н., доц. – 11 статей, індекс Гірша – 2;
 3. Ємець Є.М., професор, к.ф.-м.н., проф. – 7 статей, індекс Гірша – 2;
 4. Черненко О.О., доцент, к.ф.-м.н., доц. – 6 статей, індекс Гірша – 2;
 5. Парфьонова Т.О., доцент, к.ф.-м.н., доц. – 4 статті, індекс Гірша – 2;
 6. Чілікіна Т.В., доцент, к.ф.-м.н., доц. – 3 статті, індекс Гірша – 1;
 7. Олексійчук Ю.Ф., доцент, к.ф.-м.н. – 1 стаття, індекс Гірша – 1;
 8. Поляков І.М., аспірант – 2 статті.

Усього – 94 статті, що написані дослідниками кафедри ММСІ, проіндексовано в Scopus.    Це найбільший показник наукових колективів у Полтавському  регіоні!

Участь в конференціях

Завідувач кафедри ММСІ, д. ф.-м. н., проф., Ємець Олег Олексійович брав участь у якості члена програмного комітету та учасника:

Викладачі кафедри брали участь вітчизняних та закордонних конференціях, зокрема:

Викладачі кафедри  отримували міжнародні гранти на участь в зарубіжних конференціях

На базі кафедри ММСІ ПУЕТ працює науковий комітет «К6. Моделі та методи оптимізації» Української Федерації Інформатики, який очолює завідувач кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики ПУЕТ, д.ф.-м.н., проф., Ємець О.О.

Комітет “Моделі та методи оптимізації” займається дослідженням таких питань, як:

Атестація наукових кадрів

Завідувач кафедри ММСІ, д.ф.-м.н., проф. Ємець Олег Олексійович приймав участь у складі експертних комісій з метою проведення акредитаційної екпертизи підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.080204 “Соціальна інформатика” у Національному аерокосмічному університеті імені М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” (2010 р.) та вакредитаційній експертизі спеціальності «Інформатика» за ОКР магістра в Міжнародному економіко-гуманітарному університеті ім. акад. С. Дем’янчука (м. Рівне, 2012 р.).  У лютому 2019 р. завідувач кафедри, д.ф.-м.н., проф., Ємець Олег Олексійович взяв участь в якості голови комісії в експертній комісії з акредитаційної експертизи  у Національній металургійній академій України з акредитації освітньої програми магістрів за спеціальністю «Комп’ютерні науки»

У квітні 2019 р. - в якості члена експертної комісії з акредитаційної експертизи  у Сумському державному університеті освітньо-правової програми за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

Проведення учнівських олімпіад

В організаційному комітеті брали участь: к.ф.-м.н., доц., Чілікіна Т.В.; старший викладач Тур О.В.; лаборанти Золотоверха Н.В., Смирнова М.В.

Викладачі кафедри активно співпрацюють з Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського та з учителями інформатики Полтави та Полтавської області: регулярно проводяться майстер-класи для вчителів з програмування, баз даних як на базі ПУЕТ, так і на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Викладачі кафедри проводять майстри-класи, проводили заняття в профільних класах для учнів Полтави та Полтавської області.

Чемпіонат «Сучасна інформатика – успішне майбутнє»

Конференції та семінари, проведені кафедрою в ПУЕТ

За період з 2010 р. кафедра провела:


Президія науково-практичної конференції «Інформатика та системні науки (ІСН-2010)»  (зліва направо: доктори наук, професори І.В. Гребеннік, О.О., Ємець, Г.П. Донець, О.В. Карпенко, О.О. Нестуля, В.І. Лагно)


Науково-практична конференція «Інформатика та системні науки (ІСН-2016)» (в президії члени програмного комітету д.т.н, проф. О.С. куценко, доктори ф.-м.н., професори О.М. Литвин, О.О. Ємець, Г.П. Донець, П.І. Стецюк)


Науковий семінар «Комбінаторна оптимізації та нечіткі множини (КОНеМ-2012)» (члени програмного комітету д.ф.-м.н. Г.П. Донець, д.ф.-м.н. О.О. Ємець, д.т.н. Л.Ф. Гуляницький)

Матеріали науково-практичних конференцій «Інформатика та системні науки (ІСН)» широко доступні – вони розміщені в мережі Інтернет:

 1. Інформатика та системні науки (ІСН-2017) // Інформатика та системні науки (ІСН-2017): матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю, (м. Полтава, 16-18 березня 2017 р.) / за ред. Ємця О.О. – Полтава: ПУЕТ, 2017. – 333 с. – http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5798
 2. Інформатика та системні науки (ІСН-2016): матеріали VІI Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (м. Полтава, 10-12 березня 2016 р.) / за ред. О. О. Ємця. - Полтава: ПУЕТ, 2016. – 362 с. – http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3676
 3. Інформатика та системні науки (ІСН-2015): матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (м. Полтава, 19-21 березня 2015 р.) / За ред. д. ф.-м. н., проф. О. О. Ємця. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – 402 с. – http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2616
 4. Інформатика та системні науки (ІСН-2014): матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (м. Полтава, 13–15 березня 2014 р.) / за ред. О.О. Ємця. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 335 с. – http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1942
 5. Інформатика та системні науки (ІСН-2013): матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 21–23 березня 2013 р.) / за ред. О.О. Ємця. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 323 с. – http://dspace.puet.edu.ua//handle/123456789/1552
 6. Інформатика та системні науки (ІСН-2012): матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 1-3 березня 2012 р.) / За ред. д. ф.-м. н., проф. О. О. Ємця. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 267 с. – http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/1005
 7. Інформатика та системні науки (ІСН-2011): матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 17-19 березня 2011 р.)
 8. Інформатика та системні науки (ІСН-2010): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 18-20 березня 2010 р.) / За ред. д. ф.-м. н., проф. О. О. Ємця. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. – 214 с. – http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/1113

В файловому сховищі ПУЕТ розміщені і матеріали наукових семінарів:

 1. Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ-2013): матеріали IІІ Всеукраїнського наукового семінару (м. Полтава, 30-31 серпня 2013 р.) / за ред. О.О. Ємця. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – 87 с. – http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1900
 2. Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ-2012): матеріали ІІ Всеукраїнського наукового семінару (м. Полтава, 7-8 вересня 2012 р.) / За ред. д. ф.-м. н., проф. О. О. Ємця. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 84 с. – http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/1051
 3. Комбінаторна оптимізація та нечіткі множини (КОНеМ-2011): матеріали Всеукраїнського наукового семінару (м. Полтава, 26-27 серпня 2011 р.) / За ред. д. ф.-м. н., проф. О. О. Ємця. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 118 с. – http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/1013
 4. Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2018): матеріали науково-практичного семінару. Випуск 1 / За ред. Ємця О.О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2018. – 64 с. – http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6563.
 5. Комп’ютерні науки і прикладна математика (КНіПМ-2018): матеріали науково-практичного семінару. Випуск 2 / за ред. Ємця О.О. – Полтава: Кафедра ММСІ ПУЕТ, 2018. – 27 с. –http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6987.

Матеріальна  база кафедри. Окрім загально університетської бази студенти займаються в аудиторіях кафедри ММСІ.


Студенти спеціальності «Комп’ютерні науки» в лекційній аудиторії 435 кафедри ММСІ.


Лабораторні заняття ІТ-студентів в аудиторії 122 кафедри ММСІ.

Майбутні ІТ-ішники – студенти ПУЕТ для яких кафедра ММСІ є випусковою


Магістри спеціальності «Комп’ютерні науки» випускники 2019 року після захисту дипломних робіт

Міжнародні  студенти

Кафедра ММСІ активно навчає іноземних студентів. Вже підготовлено 25 фахівців для економік Азербайджану, Грузії, Нігерії, Сьєрра-Леоне, Тунісу.  В 2018-19 н.р. навчається близько тридцяти іноземних студентів з 14 країн світу: Азербайджану, Алжиру, Гамбії, Гани, Зімбабве, Ємену, Індії, Марокко, Нігерії, Пакистану, Сполучених штатів Америки, Судану, Сьєрра-Леоне, Туркменістану.


Студенти з Нігерії з завідувачем кафедри О.О. Ємцем (2014 рік)

Форми  навчання

Здійснено 7 випусків заочників:  три випуски магістрів, в тому числі один випуск магістрів-перехресників; один випуск спеціалістів; три випуски бакалаврів.


Випуск заочників-бакалаврів (2019 рік)

В 2018-19 н.р. дистанційну форму обрав, зокрема, студент першого курсу спеціальності «Комп'ютерні науки» Чорнищук Руслан, який отримує дві освіти одночасно (в Україні та в Німеччині). Для групи студентів третього курсу спеціальності «Комп'ютерні науки та інформаційні технології»  із Хмельницького заняття  проводяться в 2018/19 н.р., зокрема, дистанційно.

Кафедра ММСІ дає можливість отримати другу вищу ІТ-освіту:

Спорт в житті ІТ-студентів ПУЕТ


На фото - срібна призерка чемпіонтау Європи серед дорослих О. Корсун, студентка 4-го курсу спеціальності «Інформатика»

Олімпіади – суттєвий крок до професійного зростання

13 квітня 2019 р. пройшов перший тур студентської олімпіади з програмування.

Цей етап одночасно є 1/8 першості світу з програмування (International Collegiate Programming Contest - ICPC).

Команда ПУЕТу PUET_SickOurDucks, яка складалась зі студентів другого курсу спеціальності «Комп’ютерні науки» Деркача РоманаДудніка ДмитраПилипченка Віталія, зайняла перше місце серед команд Полтавської області!

Команда PUET_SickOurDucks також посіла перше місце серед команд економічних вищих навчальних закладів Полтавської області!

Наша команда вірно запрограмувала вісім завдань. Це дозволило командіPUET_SickOurDucks серед 162 команд Центрального регіону, до якого входять вищі навчальні заклади Дніпропетровської, Донецької, Кіровоградської, Полтавської, Черкаської областей, посісти четверте місце!

Команда ПУЕТу PUET_Bomg, яка складалась зі студентів четвертого та п’ятого курсів спеціальностей «Інформатика», «Комп’ютерні науки» Белінської ВікторіїЖайворонка ЯрославаСивоконя Олександра, зайняла друге місце серед команд Полтавської області!

Команда PUET_Bomg вірно запрограмувала шість завдань. Це дозволило команді зайняти 13 місце серед 162 команд Центрального регіону, як прийняли участь у змаганнях!

Тренер команд – доцент кафедри ММСІ, к.ф.-м.н. Олексійчук Юрій Федорович.


Команда PUET_Bomg - Жайворонок Ярослав, Белінська Вікторія -  разом з тренером, доцентом кафедри ММСІ, к.ф.-м.н. Олексійчуком Юрієм Федоровичем

Військова освіта – сучасна можливість для ІТ-студентів в ПУЕТ

Військова кафедра для підготовки офіцерів запасу існує в ПУЕТ вже шостий рік.

І всі бажаючі ІТ-студенти (а це більше 10 студентів) отримали другу військову освіту: Куценко Віталій, Голубенко Віталій, Голубенко Владислав, Сокол Олександр, Посканий Олександр, Задорожній Артем, Сивокінь Олександр, Жулінський Богдан, Ставковий Максим, Педоренко Сергій, Дворовенко Богдан та інші.

Обмін студентів в рамках Євросоюзу та закордонні стажування – це реалії ІТ-студентів  ПУЕТ

Це студенти:

Наші ІТ-ішники отримували стипендію у розмірі 750 Є на місяць та отримали компенсацію за транспортні витрати у розмірі 275 Є.

Студенти 2-ого курсу спеціальності «КНІТ» Артур Мороз та Ярослав Недбайло влітку 2018 р. пройшли стажування у Болгарії.  Їх робота була оплачена болгарською стороною. 

Влітку 2018 р. закордонне стажування пройшов студент третього курсу спеціальності «Інформатика» Дмитро Гребенюк, який перебував у Туреччині. Його робота була оплачена турецькою стороною.

Співпраця ІТ-студентів із замовниками – фундамент практико-орієнтованого навчання та дуальної освіти ІТ-студентів  ПУЕТ

Назва науково-дослідної теми

Студент-виконавець

2011-12 н. р.

1

Розробка та створення сайту ТОВ «Альтерра»

Бабенко Д.А.

2

Створення сайту «СПД-ФО Бондаренко Олена Анатоліївна»

Буланий О.О.

3

Розробка та програмна реалізація сайту «ФОП Черевань Сергій Олександрович»

Вайда М.В.

4

Розробка сайту «Головне управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації»

Іщенко М.О.

5

Розробка сайту дочірнього підприємства «Кооператор» Монастирищенського районного споживчого товариства»

Кузьменко Р.С.

6

Розробка сайту «Миргородський навчально-виховний комплекс «Гелікон» Миргородської міської ради Полтавської області»

Педченко М.С.

7

Розробка сайту «ФОП Самсоненко Григорій Васильович»

Самсоненко Є.В.

8

Створення сайту «ФОП Сипко Світлана Василівна»

Сипко Т.М.

2012-13 н. р.

9

Розробка сайту організації «ФОП Коломієць Ю.М.»

Кізеров Д.В.

10

Розробка сайту організації «ФОП Мелікішвілі Г.І.»

Петля К.М.

11

Створення сайту фірми «ТОВ «Мале підприємство «Агрополіс»

Усольцев С.І.

12

Розробка сайту організації «СПД-ФО Вахмянін В.М.»

Ященко М.Ю.

2013-14 н. р.

13

Створення сайту організації «Водограй»

Ворона М.В.

14

Розробка веб-сайту підприємства «ФОП Кулик Л.В.»

Крамаренко Б.В.

15

Програмна реалізація мережевої комп’ютерної гри «Odyssey» для ФОП «Панченко С.Б.»

Ященко М.Ю.

2014-15 н. р.

16

Розробка сайту організації «ФОП Білоусов»

Ворона М. В.

17

Розробка веб-сайту організації «ТВП «Україна»

Смирнов А.Б.

18

Створення сайту організації «ПП Павленко Галина Миколаївна»

Фесик О.О.

2015-16 н. р.

19

Розробка сайту ресторану швидкого харчування «Їжа.ua»

Дворовенко Б.І.

20

Розробка сайту інтернет-магазину «Велокідc»

Зуєв Р.В.

2016-17 н. р.

21

Створення сайту Нехворощанської сільської ради «Сайт сільської ради Нехвороща»

Веприк В.В.

22

Створення сайту інтернет-магазину «Єврострой»

Степанян Є.О.

2017-18 н. р.

23

Створення сайту організації «ФОП Корсун Я.В.»

Зайцев С.І.

2018-19 н. р.

24

Створення сайту зуботехнічної лабораторії «Reallab»

Гончаренко Д.В.

25

Створення сайту автошколи «Tempo»

Тараканова А.С.

Тренажери

Наші ІТ-студенти здійснили величезний вклад в розвиток дистанційної освіти ПУЕТ: створено та передано на впровадження більше 120 тренажерів для близько 30 дистанційних курсів кафедри ММСІ.

У 2016 р. відбулась зустріч ІТ-студентів  з народним депутатом України, головою комітету Верховної Ради з питань інформатизації та зв’язку, топ-менеджером у сфері інформаційних технологій, екс-директором єдиного українського оператора зв’язку «Датагруп», Олександром Данченком.
У 2016 р. - з експертом у питаннях електронної демократії, екс-директором з ІТ-інновацій Естонії, Львова та Києва, фаховим програмістом, Янікою Мерилою.

У 2014, 2016, 2017 рр. шведсько-українська ІТ-компанії «Beetroot» проводила серію майстер-класів:

У 2015, 2016 р. на базі ПУЕТ для ІТ-студентів проходили безкоштовні навчальні курси по створенню баз даних в системі Caсhe.

У 2017 р. ІТ-компанія «ІТ-Yard» проводила безкоштовні курси з розробки сайтів на базі технології Wordpress та з вивчення мови програмування C#.

Стажування, працевлаштування пропонувала американсько-українська ІТ-компанія The White Label Agency, яка займається розробкою веб-додатків.

Презентувала себе ІТ-компанія SoftGroup, надавала працевлаштування та безкоштовні курси.

Міжнародна компанія з тестування програмного забезпечення  QATestLab щороку проводить зустрічі та пропонує безкоштовне он-лайн навчання та працевлаштування.

Оплачуване стажування та працевлаштування на посади програмістів та аналітиків у Києві та Полтаві рекламувала агро-компанія Кернел.

Стажування, працевлаштування та безкоштовні курси пропонувала ІТ-компанія «Grass business lab».

Рекламувала себе міжнародна консалтингова рекрутерська компанія, яка спеціалізується на підборі персоналу в ІТ-сфері WorkConsult. Мета компанії – налагодження аутсорсінгових процесів, працевлаштування полтавських, українських ІТ-фахівців в міжнародні проекти, просування ІТ-знавців на міжнародні ринки.

Працевлаштувати в свої організації та відділи на посади програмістів, тестувальників, веб-розробників тощо пропонували наші випускники, які приходили на круглі столи до ІТ-студентів або зв'язувались через викладачів кафедри, - Шаманський В’ячеслав, Ларіонов Олег, Мовчан Ігор, Самовик Сергій, Ольховська Олена, Рогов Віктор тощо.

Наші студенти мають можливість пройти практику в секторі розробки електронних ресурсів ПУЕТ.

ІТ-випускники кафедри ММСІ ПУЕТ

Назвемо деяких з них.

          

Кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики (ММСІ) є випусковою кафедрою з напрямку 6.040302 - "Інформатика" та спеціальності 7.04030203,  8.04030203 – "Соціальна інформатика".

Кафедру створено 21 травня 2004 року в зв’язку з підготовкою до відкриття спеціальності "Соціальна інформатика".  

Спеціальність "Соціальна інформатика" в нашому університеті було відкрито у 2004 році.

У 2006 році Міністерством освіти і науки запроваджено новий перелік напрямів,  за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнями бакалавра та магістра. Згідно з ним у ПУСКУ з 2007 н.р. кафедра ММСІ здійснює підготовку фахівців за напрямом "Інформатика", що є складовою галузі знань "Кібернетика і системні науки", та здійснює випуск магістрів та спеціалістів за спеціальністю "Соціальна інформатика".

Підготовка студентів здійснюється досвідченими фахівцями кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики. Завідуючий кафедри - професор, доктор фізико-математичних наук Ємець Олег Олексійович.

У 2004 році на кафедрі працювало 6 викладачів: проф. д. ф-м. н. Ємець О.О., доц. Наконечний В.В., доц. Валуйська О.О., доц. Роскладка А.А., ст. викл. Роскладка О.В., ст. викл. Романова Н.Г. та ст. лаборант Золотоверха Н.В.

Великий вклад в розвиток кафедри вніс доцент, кандидат фізико-математичних наук Наконечний Віктор Васильович (1951-2007р.). Його педагогічний стаж становив 30 років. Він досліджував проблеми математичної фізики, викладав предмети “Архітектура ЕОМ”, “Інформатика”, “Програмне забезпечення ЕОМ”. Ним написано 36 наукових публікацій  та багато методичних розробок.

Великий вклад в розвиток кафедри внесла доцент, кандидат фізико-математичних наук Валуйська Ольга Олексіївна (1968-2012р.). Її педагогічний стаж становив __ років. Вона викладала предмети “Алгебра та геометрія”, “Функціональний аналіз”, “Математична економіка”, “Теорія систем та математичне моделювання”, “ Аналіз алгоритмів”. Нею написано багато наукових публікацій  та методичних розробок.

У 2007 році на  кафедрі почали працювати асистенти Черненко О.О., Парфьонова Т.О., Ольховський Д.М., аспірантка Монахова О.В.

Захистили кандидатські дисертації: у 2005 році Роскладка О.В., в 2006 - Устьян Наталія Юріївна, в 2007 - Черненко О.О. та Романова Н.Г. Вони отримали ступінь кандидати фізико-математичних наук.

З 2006-07 н.р колектив кафедри поповнився новими співробітниками: асистентами Тур О.В, Олексійчуком Ю.Ф., лаборантами Смірновою М.В., Трофименко О.В.

В 2008 році почалася підготовка спеціалістів та магістрів тому склад кафедри збільшився і складав 23 співробітника та аспіранта з них:

3 професора:

 1. Ємець Олег Олексійович - професор, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедрою,
 2. Лагно Віктор Іванович – професор, доктор фізико-математичних наук,
 3. Нічуговська Лілія Іванівна – професор, доктор педагогічних наук,

9  доцентів, кандидатів наук:

 1. Ємець Єлизавета Михайлівна – доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 2. Валуйська Ольга Олексіївна - доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 3. Роскладка Олена Володимирівна доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 4. Роскладка Андрій Анатолійович, доцент кандидат фізико-математичних наук,
 5. Зюков Михайло Єгорович - доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 6. Ванжа Наталія Володимирівна - доцент, кандидат педагогічних наук,
 7. Барболіна Тетяна Миколаївна - доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 8. Черненко Оксана Олексіївна -  доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 9. Романова Наталія Гаврилівна -  доцент, кандидат фізико-математичних наук,

1 старший викладач:

 1. Чілікіна Тетяна Василівна,

2 асистента:

 1. Тур Олена Василівна,
 2. Ємець Олександра Олегівна,

4  аспіранти:

 1. Парфьонова Тетяна Олександрівна,
 2. Монахова Оксана Віталіївна,
 3. Ольховський Дмитро Миколайович,
 4. Олексійчук Юрій Федорович,

3  лаборанта:

 1. Золотоверха Наталія Вікторівна  - старший лаборант,
 2. Смірнова Марина Вікторівна - лаборант,
 3. Трофименко Олена Володимирівна - лаборант.   

У 2008 році відбувся перший випуск бакалаврів і перший набір спеціалістів та магістрів, випуск яких відбувся у 2009 році.
У 2009 р. завідувач кафедрою ММСІ, доктору фізико-математичних аук, професору Ємцю Олегу Олексійовичу присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.

Асистент кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Ємець Олександра Олегівна захистила кандидатську дисертацію на тему: „Розв’язування задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах”. Їй присвоєне звання  кандидата фізико-математичних наук.

У 2009-10н.р. на  кафедрі працювали:

1 професор:

4 доцента, кандидати наук:

 1. Ємець Єлизавета Михайлівна – доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 2. Валуйська Ольга Олексіївна - доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 3. Романова Наталія Гаврилівна -  доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 4. Черненко Оксана Олексіївна -  доцент, кандидат фізико-математичних наук,

2 старших викладача:

 1. Чілікіна Тетяна Василівна,
 2. Ємець Олександра Олегівна,

3 асистента:

 1. Парфьонова Тетяна Олександрівна,
 2. Ольховський Дмитро Миколайович,
 3. Тур Олена Василівна,

1  аспірант:

2  лаборанта:

 1. Золотоверха Наталія Вікторівна  - старший лаборант,
 2. Смірнова Марина Вікторівна - лаборант.

В листопаді 2010 року успішно захистила дисертацію на тему: „Транспортні задачі комбінаторного типу, їх властивості та розв’язування” асистентка кафедри математичного моделювання та соціальної інформатики Парфьонова Тетяна Олександрівна та здобула степінь кандидата фізико-математичних наук.

У 2010-11н.р. на  кафедрі працювали:

1 професор:

3 доцента, кандидати наук:

 1. Валуйська Ольга Олексіївна - доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 2. Черненко Оксана Олексіївна -  доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 3. Романова Наталія Гаврилівна -  доцент, кандидат фізико-математичних наук,

2 старших викладача:

 1. Ємець Олександра Олегівна - кандидат фізико-математичних наук,
 2. Чілікіна Тетяна Василівна,

3 асистента:

 1. Парфьонова Тетяна Олександрівна - кандидат фізико-математичних наук,
 2. Ольховський Дмитро Миколайович,
 3. Тур Олена Василівна,

1  аспірант:

 1. Олексійчук Юрій Федорович,

2  лаборанта:

 1. Золотоверха Наталія Вікторівна  - старший лаборант,
 2. Смірнова Марина Вікторівна - лаборант.

У 2011-12н.р. на  кафедрі працювали:

1 професор:

5 доцентів, кандидатів наук:

 1. Валуйська Ольга Олексіївна - доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 2. Черненко Оксана Олексіївна - доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 3. Романова Наталія Гаврилівна - доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 4. Ємець Олександра Олегівна - доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 5. Парфьонова Тетяна Олександрівна - доцент, кандидат фізико-математичних наук,

 

2 старших викладача:

 1. Чілікіна Тетяна Василівна,
  Олексійчук Юрій Федорович,

2 асистента:

 1. Ольховський Дмитро Миколайович,
 2. Тур Олена Василівна,

2  лаборанта:

 1. Золотоверха Наталія Вікторівна  - старший лаборант,
 2. Смірнова Марина Вікторівна - лаборант.

В березні 2012 р. старший викладач кафедри Чілікіна Тетяна Василівна захистила кандидатську дисертацію на тему: „_____________________________________________
___________________________________”. Їй присвоєне звання  кандидата фізико-математичних наук.

У 2012-13н.р. на  кафедрі працюють:

1 професор:

5 доцентів, кандидатів наук:

 1. Черненко Оксана Олексіївна - доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 2. Ємець Олександра Олегівна - доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 3. Романова Наталія Гавриілівна - доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 4. Парфьонова Тетяна Олександрівна - доцент, кандидат фізико-математичних наук,
 5. Чілікіна Тетяна Василівна - доцент, кандидат фізико-математичних наук,

2 старших викладача:

 1. Олексійчук Юрій Федорович,
 2. Ольховський Дмитро Миколайович,

1 асистент:

2  лаборанта:

 1. Золотоверха Наталія Вікторівна  - старший лаборант,
 2. Смірнова Марина Вікторівна - лаборант.